การเรียนการสอน

ลูกเสือกอง 3 เนตรนารีกอง 2

บรรยากาศการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี
ตรวจเครื่องแต่งกาย
การเรียนการสอนภาคทฤษฏีโดยใช้สื่อการสอน.... Power Point
ฝึกภาคสนาม
เกมส์ - นันทนาการ
เรียน -สอบ การผูกเงื่อน

ที่ปรึกษาลูกเสือกอง 3 : ครูธนาพร เหรียญทอง - ครูอรณุ ดวงสว่าง

ที่ปรึกษาเนตรนารีกอง 2 : ครูวรวรรณ เหรียญทอง - ครูสุนีย์ พูนทอง