ผลงานนักเรียน...ICT CLUB
ออกแบบผลิตภัณฑ์ขวดน้ำหอมด้วยโปรแกรม Pro/Desktop
  ที่ปรึกษาชุุมนุม : ครูธนาพร - ครูวรวรรณ เหรียญทอง
   

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ช่วงชั้นที่ 3

1.เด็กชายอุกฤษณ์ รักษ์พุก ชั้น ม.3/4  2. เด็กชายธรรมนูญ สาระเวก ชั้น ม.2/5
   3.  เด็กชายปริญญา ละอองพราว ชั้น ม.1/4
   

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ช่วงชั้นที่ 4

1. นายภาคภูมิ เภาพาน ชั้น ม.5/1   2.นายเทพพล อยู่ทวี ชั้น ม.6/1
  3. นายอุดมพล โค้วดวงจันทร์
ชั้น ม.5/1
 
3