การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ของครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

หลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ "Interactive Learning (Domo Builder)"

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   โรงเรียนโคกตูมวิทยา

     วันที่ 17 สิงหาคม 2552


: : ชมภาพบรรยากาศการอบรม : :
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ... เร่งสู่ครูมืออาชีพ