การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

หลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ "Interactive Learning (Domo Builder)"

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์   โรงเรียนโคกตูมวิทยา

     วันที่ 16 สิงหาคม 2552   


: : ชมภาพบรรยากาศการอบรม : :
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ... เร่งสู่ครูมืออาชีพ
พิธีเปิด แนะนำวิทยากร : ครูธนาพร-ครูวรวรรณ เหรียญทอง ร.ร.ปิยะบุตร์ และครูนิตยา ยอดระยับ ร.ร.เทศบาลบ้านหมี่