อบรมครูภาษาไทยโรงเรียนในฝัน

ณ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา วันที่ 2 สิงหาคม 2552

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ... เร่งสู่ครูมืออาชีพ