อบรมครูภาษาไทยโรงเรียนในฝัน

ณ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา วันที่ 1 สิงหาคม 2552

: : ชมภาพบรรยากาศการอบรม : :
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ... เร่งสู่ครูมืออาชีพ
พิธีเปิด - แยกกลุ่มเพื่อเข้ารับการอบรม