อบรมครูโรงเรียนในฝัน
   วิทยากร : ครูวรวรรณ - ครูธนาพร เหรียญทอง ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครูนิตยา ยอดระยับ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่
นางสาวธนาพร เหรียญทอง นางสาววรวรรณ เหรียญทอง นางนิตยา ยอดระยับ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
หลักสูตร เนื้อหาสาระ/บรรยากาศการอบรม

            การเลือกใช้และ/ผลิตสื่อการสอน
  ในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Demo Builder

                    อบรมครูภาษาไทยโรงเรียนในฝัน

              ณ ศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

                         วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2552

1. เอกสารเรื่องวิธีการลงโปรแกรม Demo Builder
2. Power Point ประกอบการอบรม
3. รูปภาพการอบรมวันที่ 1 ส.ค. 2552
4. รูปภาพการอบรมวันที่ 2 ส.ค. 2552

  การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

ของครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

หลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์
"InteractiveLearning (Domo Builder)"

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา

     วันที่ 16-17 สิงหาคม 2552

1. เอกสารเรื่องวิธีการลงโปรแกรม Demo Builder
2. Power Point ประกอบการอบรม
3. รูปภาพการอบรมวันที่ 16 ส.ค. 2552
4. รูปภาพการอบรมวันที่ 17 ส.ค. 2552
5. การสร้าง Template ด้วย Photoshop
e-mail : vorravan@hotmail.com