เป็นวิทยากรอบรม การสร้างสื่อดิจิตอล e-book ด้วย Flip Album Pro 6

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ วันที่ 17 - 1 8 กันยายน 2553

ชมผลงานนักเรียน >> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
: : ชมภาพบรรยากาศการอบรมวันที่ 17 ก.ย. 2553 : :
เรียนอย่างสนุก ..... และสนุกกับการเรียน
ว่าที่ร้อยตรีประภาส พจน์ไพเราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
: : ชมภาพบรรยากาศการอบรมวันที่ 18 ก.ย. 2553 : :