1. นางสุนีย์ พูนทอง คศ.2
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 08-9537-1219
2. นางสาววิไลลักษณ์ ชาติเจริญ คศ.2
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0-36472288
3. นางพิสมัย ศุภพงษ์ คศ.2
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ 08-9673-6112
4. นางลัดดา สุมะนา
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนงานห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ 08-7005-0700
5. นางสาวศิประพร หอมกระจาย
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ 08-6128-1430

6. นางศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์ คศ.2
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 08-3923-5863

7. นางกนกรัตน์ ทิพย์จ้อย
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 08-3963-1151
8. นางอรณุ ดวงสว่าง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์
9. นางเรไร แสงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 08-5181-8086
10. นางอารีย์ จันทร
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 036-610603
11. นางสุจิตรา ปิ่นทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 08-9800-1109
12. นางนิภา คำเพชร
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 08-9902-2612
13. นางจุฑารัตน์ ทองอยู่
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์
14. นายมงคล บาลี
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์
15. นายสุรินทร์ ขันหล่อ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 08-6124-9824
16. นางสาวกนกพร วิงวอน
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ 08-9007-6891
17. นางสาวปิยวรรณ ทะเลรัตน์
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 08-1991-8813
18. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชานาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทรศัพท์ 08-9199-1319
19. นายสว่าง อ่อนละมัย
โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สอนวิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์

TOP