ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1  และของคุรุสภาประจำปี 2553


เข็มครูผู้สอนดีเด่น ของคุรุสภา ปี 2553