โครงการ ITeasy Web Contest

อบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย

โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2550

ภาพบรรยากาศการอบรมที่จัดทุกปี โดย... ชุมนุม ICT สัญจร ครูธนาพร - ครูวรวรรณ เหรียญทอง
พัฒนาลูกชมพู - ขาว ... ก้าวสู่โลก IT ... อย่างสมบูรณ์แบบ
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ