บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ IT easy Green Web Green Contest คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับ
ชุมนุม ICT โรงเรียนปิยะบุตร์
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปิยะบุตร์ 22-23 พฤศจิกายน 2551