นายภาคภูมิ เภาพาน    ชั้น ม.4/1

......................................

รับโล่โครงการประกวดสื่ออินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์

และปลอดภัยของ thaigoodview.com

ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550

TOP

 

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญฟู   ชั้น ม.3/4

เด็กหญิงกรรัตน์ บุญศรี     ชั้น ม.3/6
......................................

รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันการประกวด Web Site

งานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค 1 (ครั้งที่ 3)
ณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
วันที่ 20 มิถุนายน 2551

TOP


นายภาคภูม ิ เภาพาน ชั้นม.5/1

   นายอุกฤษณ์ นันอุมาลี ชั้นม.4/1

     นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก   ชั้นม.4/2  

.........................................

รับโล่พร้อมเงินรางวัลชมเชยระดับประเทศ

โครงการประกวดออกแบบเว็บไซต์
ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2 Green Web Green Contest
หัวข้อเรื่อง "สาระสร้างสรรคร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม"
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 1-3 เมษายน 2552

TOP


นายภาคภูมิ   เภาพาน ม.5/1
     
    นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก  ม.4/2   

  .........................................

รับโล่พร้อมเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันเขียน Home Page ในงาน Ayutthaya
ICT and Electric Fair 2009
ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มิถุนายน 2552
(นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ทีม)

TOP


 ด.ญ.นฤมล ตาใส     ชั้น ม.3/5

       ด.ญ.ปฏิพัทธ์ พัฒนเจริญ ชั้น ม.3/5
........................................

รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับชั้นม.ต้น)

ในการเขียนเว็บไซต์ ประจำปี 2552
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ 5 รั้งป้องกัน” ภายใต้ชื่อกิจกรรม
“เท่...ดี...ไม่ต้องมียาเสพติด”
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด.ลพบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
(ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีเข้าแข่งขันระดับภาค)

ดูหน้าต่อไป>>