นายภาคภูมิ เภาพาน ชั้น ม.5/1

นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก ชั้น ม.4/2
........................................

รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (ระดับชั้นม.ปลาย)

ในการเขียนเว็บไซต์ ประจำปี 2552
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ 5 รั้งป้องกัน” ภายใต้ชื่อกิจกรรม
“เท่...ดี...ไม่ต้องมียาเสพติด”
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด.ลพบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
(ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีเข้าแข่งขันระดับภาค)

TOP


นายภาคภูมิ เภาพาน ชั้น ม.5/1

นายอุกฤษณ์ รักษ์พุก ชั้น ม.4/2

..............................................

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ม.ปลาย)

ในการแข่งขันเขียนเว็บไซต์ งานมหกรรมเครือข่าย เยาวชนแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคที่ 1 ครั้งที่ 4
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

TOP


          ด.ญ.ปฏิพัทธ์ พัฒนเจริญ ชั้นม.3/5

   ด.ญ.นฤมล ตาใส    ชั้นม.3/5

..............................................

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ม.ต้น)

ในการแข่งขันเขียนเว็บไซต์ งานมหกรรมเครือข่าย เยาวชนแกนนำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคที่ 1 ครั้งที่ 4
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2552


ดูหน้าต่อไป>>