ICT CLUB ปี 2552 (ภาคเรียนที่ 1/2552)
การออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver /Photoshop/Flash CS3
  ที่ปรึกษาชุุมนุม : ครูธนาพร - ครูวรวรรณ เหรียญทอง
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม-พร้อมจับฉลากโต๊ะที่นั่งเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนชุมนุมใหม่
จัดการเรียนการสอนแบบ Team teaching นักเรียนจัดทีมทีมละ 3 คน เพื่อการเรียนและแข่งขัน
แนะนำโปรแกรม Dreamweaver CS3 แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม
เรียนการออกแบบเว็บไซต
ฝึกปฏิบัิติการต่อเว็บไซต์ในรูปแบบจิ๊กซอ
แข่งขันออกแบบเว็บไซต์แบบง่าย ๆ และมอบรางวัล
สอบการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัว