ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี" ประจำปี 2554
เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel) ปี 2554

เป็นครูที่ปรึกษาทีมในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน

ได้รับรางวัลผู้แสดงยอดเยี่ยม ระดับชั้น ม.ต้น ปี 2555

เป็นวิทยากรอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เป็นผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้น (2D Animation) ปี 2555

เป็นผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ปี 2555

ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภูมิภาค
Thailand Innovative Teacher Leadership Aword ในงานวิชาการระดับประเทศ ปี 2556

ได้รับรางวัลพิเศษ ในการประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARD 2013 ระดับประเทศ ปี 2556
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับศูนย์เรียนดิจิทัล (IPST learning Space)
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุุณภาพด้วยการใช้ Infographic ปี 2557
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ประเภท Application (Advance) ปี 2557
เป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และ
บูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ปี 2557

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ปี 2557

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ปี 2557
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ปี 2557

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ปี 2557

                                                                                                                                         อ่านต่อ >>

Top