เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ศักยภาพเป็นเลิศ" การสร้าง Webpage ระดับม.ต้น ปี 2553
เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ศักยภาพเป็นเลิศ" การสร้าง E-book ระดับม.ต้น ปี 2553
ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สุดยอดเยาวชนไทย สร้างไทยสู่สากล" ปี 2553
ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
ได้รับเข็ม "ครูผู้สอนดีเด่น" ของคุรุสภา ประจำปี 2553
ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น)
ระดับจังหวัด ปี 2553

ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e –Training   หลักสูตรการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

                                                                                                                   อ่านต่อ >>

Top