จบศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2545
ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ปี 2535
ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของอำเภอบ้านหมี่ ปี 2536
ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนยุวกาชาดดีเด่น ปี 2539
เป็นครูแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2544
เป็นครูต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2547
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโรงเรียนแกนนำการใช้ ICT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ปี 2547
เป็นผู้ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
www.sahavicha.com โครงการครูสอนดีสอนเก่ง ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552

เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผลงานเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ (http://www.suplopburi.net)  ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำ Web Media ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีพ.ศ. 2552

 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันการเขียน 
“Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor” ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" ประจำปีการศึกษา 2552

เป็นผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น  สร้างชื่อเสียงแก่ตน  และเสริมสร้างเกียรติภูมิสถาบัน
ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ  ประจำปี 2553

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรและส่งเสริมการใช้ Social Media
ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการนำเทคโนโลยี Social Media
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นที่ประจักษ์ ปี 2553

                                                                                                                        อ่านต่อ >>

Top