ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2
ข้อสอบชุดที่ 2
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.ข้อใดคือขั้นตอนของการบันทึกเพื่อเปลี่ยนชื่อ ที่ถูกต้องที่สุด
แฟ้ม --> บันทึก
แฟ้ม --> บันทึกเป็น HTML
แฟ้ม --> บันทึกเป็นเว็บเพจ
แฟ้ม --> บันทึกแฟ้มเป็น

2.จากรูป        คือเครื่องมือชนิดใด
คัดลอก
 เปิด
สร้าง
บันทึก

3. คำสั่งในข้อใดใช้สำหรับย้ายข้อมูล
copy แล้ว paste
paste แล้ว cut
cut แล้ว paste
paste แล้ว copy

4. ในการสร้างเอกสารใหม่นอกจากการเลือกที่เมนูแฟ้มแล้ว ยังสามารถเลือกที่เครื่องมือใด5.ปุ่มในข้อใดใช้สำหรับเปลี่ยนการพิมพ์ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
Esc
~
F1
F2

6.  ข้อใดคือลักษณะงานที่ใช้โปรแกรม Microsoft Word
สร้างฐานข้อมูล
นำเสนอผลงาน
พิมพ์รายงาน
งานด้านบัญชี

7.ข้อใดคือปุ่มที่ใช้ในการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหน้าของเคอร์เซอร์ (Cursor)
Delete
Space bar
Enter
Back Space

8. เมนูใดใช้ในการเรียกใช้แถบเครื่องมือ
มุมมอง
เครื่องมือ
แทรก
  หน้าต่าง

9. ข้อใดคือขั้นตอนของการกำหนดขนาดของกระดาษที่ถูกต้องที่สุด
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> ระยะขอบ
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> ขนาดกระดาษ
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> แหล่งกระดาษ
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> เค้าโครงหน้ากระดาษ


10.
ข้อใดคือขั้นตอนของการปรับหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งและแนวนอน
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> ระยะขอบ
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> ขนาดกระดาษ
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> แหล่งกระดาษ
แฟ้ม --> ตั้งค่าหน้าหน้ากระดาษ --> เค้าโครงหน้ากระดาษ