ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2
ข้อสอบชุดที่ 1
คำสั่ง
ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.แถบเครื่องมือในข้อใด ใช้สำหรับพิมพ์อักษรตัวเอียง2.เมนูในข้อใดใช้สำหรับปรับปรุงรูปแบบและขนาดตัวอักษร
มุมมอง
แทรก
เครื่องมือ
รูปแบบ

3. เมนูในข้ดใดใช้สำหรับ แสดง/ไม่แสดง ไม้บรรทัด
แฟ้ม
แก้ไข
มุมมอง
รูปแบบ

4. เมนูในข้อใดใช้สำหรับกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
มุมมอง
แก้ไข

แฟ้ม
แทรก

5.การเลื่อนเคอร์เซอร์ (Cursor) ไปยังต้นบรรทัดอย่างรวดเร็วที่สุด คือวิธีใด
กดปุ่ม Back Space
กดปุ่ม Home
กดปุ่มลูกศร <--
กดปุ่ม End

6.  แถบเครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับใส่สีตัวอักษร7.ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการแทรกตาราง8. ในการเปิดเอกสารเดิมนอกจากการเลือกที่เมนูแฟ้มแล้ว ยังสามารถเลือกที่เครื่องมือใด9. แถบเครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับแสดงภาพก่อนพิมพ์

10.
ถ้าต้องการตัวอักษรและ Object ที่เหมือนกันทุกอย่าง จะใช้วิธีการใดที่รวดเร็วที่สุด
กด Ctrl ค้างไว้ และคลิกเมาส์ซ้ายลากออกไปจะเป็นการ Copy
กด Shift+Ctrl
กด Shift+Alt
Enter