ประกาศผลการแข่งขัน"ออกแบบ Benner เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
โครงการความเป็นเลิศด้าน IT สู่มาตรฐานสากล จัดแข่งขันโดยนักเรียนแผนคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นม. 4/4 ....   ครูวรวรรณ เหรียญทอง ครูที่ปรึกษาโดรงการฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศอันดับที่ 1  ด.ญ.รสสุคนธ์  ประสมสุขและ ด.ญ.สายฝน  บุญสิม    ชั้นม.3/5
                        ครูที่ปรึกษา อ.เนาวรัตน์  ใจการุญ อ.ทวีศิลป์  ประสิทธิ์สม

  รองชนะเลิศอันดับที่ 1   ด.ญ.ปิยะดา  สาระเวกและ ด.ญ.อาจรีย์  ศศิสุทธินานนท์ ชั้นม.2/5
ครูที่ปรึกษา อ.เกษร  พุ่มลำเจียก

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ด.ช.ชนะ  สุขเรือนและ ด.ช.ศิวะนนท์  แย้มสว่าง ชั้นม.1/5
                                   ครูที่ปรึกษา อ.ศุภรัตน์  ม่วงทอง อ.ปิยวรรณ    คุ้มทรัพย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ชนะเลิศอันดับที่ 1    นายณัฐพงษ์  พราหมลอยและ นางสาว วิกานดา  หลักดี ชั้นม.5/1
              ครูที่ปรึกษา อ.ธนาพร  เหรียญทอง อ.เกษม  พงษ์ผล
รางวัลชมเชย     นางสาว กุลวดี  แก้วประวัติและ นางสาว ชลดา  ทองดี ชั้นม.6/1
ครูที่ปรึกษา อ.สุพจน์  อรุณรัตน์
รางวัลชมเชย    นาย อุกฤษฏ์  นันอุมาลีและ นางสาว จิราพร  พูลผกา ชั้นม.5/1
           ครูที่ปรึกษา อ.ธนาพร  เหรียญทอง อ.เกษม  พงษ์ผล