บรรยากาศการอบรมในวันที่ 7 มิ.ย.2550
เรื่องเทคนิคการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ให้ผ่านการประเมิน