บรรยากาศการอบรมวันที่ 21,28 มิ.ย.และ 5 ก.ค. 2550
เรื่อง..การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Power Point 2003