Web Directory .:: Welcome to...www.suplopburi.net ::. ประวัติ| และผลงาน | P1 | P2 | P3
Link น่ารู้
  สพม.5 || e-office  
   สพท.ลพบุรีเขต 1
   Reserach Library
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
  TKC e-Thesis
   สิ่งที่คุณครูควรรู้
แนะนำเว็บไซต์
  วิชาการดอดคอม
  ครูไทย
  บ้านไทยกู้ดวิว
  EduZones
  สสวท.
  TCU
  Game


Website counter

สถิติการเข้าชม
  เริ่ม 20 พ.ค.2550

    ก้าวสู่ ร.ร.ในฝัน
    เพลงร.ร.ในฝัน

ผลการแข่งขัน
        คอมพิวเตอร์
  แข่งขันคอมฯปี 2549
  แข่งขันคอมฯปี 2550
  แข่งขันคอมฯปี 2551
  แข่งขันคอมฯปี 2552
  แข่งขันคอมฯปี 2553
  แข่งขันคอมฯปี 2554
  แข่งขันคอมฯปี 2555
   ห้องเกียรติยศ ICT

 
 
รายชื่อนักเรียนชุมนุม
     ปี 2552 ภาคเรียน 1| 2
     ปี 2553 ภาคเรียน 1| 2
     ปี 2554 ภาคเรียน 1-2

  สมาชิก ICT CLUB
     ปี 2552
     ปี 2553

  กิจกรรม ICT CLUB
    ปี 2549-2551
    ปี 2552
    ปี 2553

CONTENT_ICT CLUB

  ออกแบบเว็บไซต์(CS3)

  เรียน Pro/Desktop
  เรียน Joomla 1| 2 | 3 | 4
  เรียน DeskTop Author
       1 || 2 || 3
  ส่งงาน ICT CLUB
 
 
  
 กิจกรรมเสริม
   ค่ายอัจฉริยภาพ-52
   ICT CAMP-54
  ICT CAMP-55   
   อบรมเว็บไซต์กระจิบข่าว
    ดูภาพ 1 | 2 | 3 |
ผลงานนักเรียน
  การเรียนการสอน
  ผลงานนักเรียนม. 2
  ผลงานนักเรียนม.ปลาย
  เว็บ ม.2 || เว็บ ม.5
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกเสือ-เนตรนารี
  บำเพ็ญประโยชน์
  วันพ่อ 5 ธ.ค.53
 รวม Link
   สพฐ.
   Web Media
   Social Media
   ดูเว็บดี
   สหวิชา
   กระจิบข่าวดอทคอม
   KruTube channel
   Admission
   รวมภาพทำเว็บ
   มุมครู-มุมนักเรียน
  Social Media Learning
  Clock Gallery
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  Partners in Learning
  OTPC App Contest

ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ
Thailand Innovative Teachers Learderships Awards 2015

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
(บริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมกับสพฐ.)

 
contact us :: (Vorravan Rainthong) :: twitter || Facebook || youtube ||
wordpress || slideshare || scribd || Flickr
Contact us  :: (Thanaporn Rainthong) :: twitter || Facebook || youtube || wordpress || slideshare || scribd || Flickr
ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
(Social Learning) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ
จากเว็บไซต์นี้ กับ..คุณครูวรวรรณ เหรียญทอง
อีเมล vorravan@gmail.com, vorravan@hotmail.com
Picture ส่งงาน
     รวมรูปภาพนักเรียน  ชั้น ม.2 >> ม.2/1 || ม.2/2 || ม.2/3 ||
             || ม.2/4 || ม.2/5 ||
ชั้น ม.4 >>     ชั้น ม.4/4
ชั้น ม.5 >> ม.5/1 || ม.5/2 || ม.5/3-4
 E-mail ครูที่ใช้ส่งงาน  E-mail ครูที่ใช้ส่งงาน
ม.4/1: vorravan01@gmail.com   ม.5/1 :   vorravan05@gmail.com
ม.4/2: vorravan02@gmail.com   ม.5/2 :   vorravan015@gmail.com
ม.4/3: vorravan03@gmail.com   ม.5/3 :   vorravan025@gmail.com
ม.4/4: vorravan04@gmail.com   ม.5/4   : vorravan004@gmail.com
ผลงานนักเรียน  
  กราฟิก ม.4     
  
ผลงานกราฟิกม.4
  เว็บไซต์ ม.4  
  Project วิชาเขียนเว็บไซต์ ม.4/4                 
    ( ภาพการจัดกิจกรรม
)
  Ex-2   1  2  3  4  5
  Ex-5   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 
 ปฎิบัติหน้าที่...ปี๕๘
 ครูที่ปรึกษา ICT CLUB : ครูธนาพร - ครูวรวรรณ เหรียญทอง
 • ครูผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ รอบที่ 1 โครงการ Partners
  in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers
  Leadership Awards 2015" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
  บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558
  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

 • ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน EIS
  ในโครงการ E-Clip วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนร่วม
  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 • เข้าร่วมเป็นคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ในการอบรมปฏิบัติการฯกิจกรรมบรรณาธิการคู่มือเพื่อเตรียมอบรมโครงการจัด
  การเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
  วันที่ 23-29 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จ.ปทุมธานี

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใ้ช้เทคโนโลยี
  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชาเยนทร์
  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี


   

  


ความภาคภูมิใจ
สุดยอดเด็กไทย
ก้่าวไกลสู่สากล


18 เม.ย. 2553
ณ เมืองทองธานี กทม.

ม.ต้น เหรียญทอง
ที่ 2 ระดับประเทศ

ม.ปลาย เหรียญเงิน

รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มคุรุสภากับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในวันครู16 ม.ค. 54
ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา และของคุรุสภา ปี2553
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

ประกาศคุณค่าของความเป็นครูได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช 2554

เป็นครูที่ปรึกษาทีมในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัล
ผู้แสดงยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555
ได้รับรางวัลพิเศษ ในการประกวด Thailand Social Media Awards 2013 ระดับประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2556

เป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศด้านการประยุกต์
และบูรณาการ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน
ประจำปี 2557

ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ
Thailand Innovative Teachers Learderships Awards 2015

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
(บริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมกับสพฐ.)
 
    << Top >>

 
รายวิชาที่เปิดสอน
   
    ครูวรวรรณ เหรียญทอง
    คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเก่า)
ภาคเรียนที่ 1/2558
   คอมพิวเตอร์ ม.2
    กราฟิก ม.4 | 1  2  3 |
    IS-1 ม.5
    สร้าง E-book ม.6
    ง 31201 ม.4
    ห้องเรียนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2/2558 
     google sites ม.2
     เว็บไซต์ ม.4
     IS-2 ม.5
     ออกแบบผลิตภัณฑ์
     about me
    งานธุรกิจ ม.2
   | Test |    อ่านเพิ่มเติม 
    งานธุรกิจม.5
สื่อการเรียนการสอน
   
    ครูธนาพร เหรียญทอง
   สังคมศึกษา : ม.4
   ส่งงานสังคม ม.4
   สังคมศึกษา : ม.5
   ส่งงานสังคม ม.5
    Thnaporn 'Blog'
 
     ผลงานครูวรวรรณ

     ความภาคภูมิใจ

Blog ครู
   ครูธนาพร
   ครูมงคล
   ครูวรวรรณ
Blog นักเรียน
    ICT CLUB
    ASEAN

    เครือข่ายชุมชน
      สังคมแห่งภูมิปัญญา

    Blog ชั้นม.4/3
วิทยากรให้การอบรม
  สมาชิกครูเครือข่าย
  พัฒนาครูเครือข่าย
  กิจกรรมของครูเครือข่าย
  อบรมครูเครือข่าย
  อบรมครูร.ร.ในฝัน
  อบรมนักเรียนร.ร.เทศบาล
 
พัฒนาตนเอง-52
   ประชุม-อบรม-สัมมนา
   ภาพบรรยากาศการอบรม
   ศึกษาดูงานประเทศจีน
 พัฒนาตนเอง-53
   ประชุม-อบรม-สัมมนา
   ภาพบรรยากาศการอบรม
   ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ 
  กรรมการตัดสิน Web Mediaปี53
  ศิษย์เก่าเกียรติยศ ปี 53
  ครูดีเด่น
พัฒนาตนเอง-54
  ประชุม-อบรม-สัมมนา
  ภาพบรรยากาศการอบรม
  ครูสอนด
พัฒนาตนเอง-55
  ประชุม-อบรม-สัมมนา
  ภาพบรรยากาศการอบรม
 
 

   
 Copyright(c) 2007 Miss.Vorravan Rainthong All rights reserved
 ติดต่อ : webmaster